قیمت ژل کاهنده مقاومت زمین

قیمت گالن به عدد تومان حجم گالن به لیتر شرکت تولید کننده نام کالا
125.000 10 litr Imen saegheh Asiya

ژل کاهنده مقاوت زمین

95.000 4 litr Imen saegheh Asiya

ارت یار(مایع کاهنده مقاومت)

ژل کاهنده مقاومت زمین

C:\Users\tita\Downloads\198-1-169x300.jpg

ژل و مایع کاهش دهنده اهم زمین محصول شرکت ایمن صاعقه آسیا می باشد . حجم گالن این ژل ها ۱۰ لیتر است و دارای هولگرام اصالت کالا می باشد . ژل کاهش دهنده اهم زمین را با بنتونیت یا مواد کاهنده ترکیب میکنند و دور صفحه ارت مسی میریزنند که در فروشگاه آریا ایمن آوات موجود است این کار باعث کم شدن مقاومت زمین میشود که به بهبود چاه ارت کمک فراوانی میکند .

مایع کاهنده مقاومت زمین ( ارت یار)

مایع کاهنده (ارت یار) نیز محصول شرکت ایمن صاعقه آسیا می باشد . این مایع کاهنده یا ارت یار در مواقعی در چاه ارت استفاده میشود که اهم یا مقاومت چاه ارت بالا رفته باشد . شما میتوانید این ارت یار را از طریق لوله تغدیه چاه ارت دور الکترود مسی یا صفحه مسی برسانید . که این کار باعث میشود بنتونیت یا مواد کاهنده اهم زمین که دور صفحه مسی وجود داشته است دوباره با این مایع کاهنده ترکیب شود . و در نتیچه باعث کاهش مقاومت چاه ارت شما میشود .

C:\Users\tita\Downloads\20140105_152433-300x300-1.jpg